fbpx

Bemutatjuk az extraprofit adókat

 Hírek / Hírek / Bemutatjuk az extraprofit adókat

Legújabb bejegyzéseink

Bemutatjuk az extraprofit adókat

A Magyar Közlöny 2022. évi 93. számában megjelent az extraprofit adót szabályozó - 197/2022. (VI.4) - kormányrendelet (továbbiakban extraprofit rendelet). A rendeletben foglaltak - a bányászati, valamint ásványi nyersanyagok és geometrikus energia fajlagos értékének a meghatározására vonatkozó szabályokat kivéve - 2022. július 1-jén lépnek hatályba. Az adófizetési kötelezettség alapvetően a 2022. és 2023. adóéveket érinti. Az alábbiakban a legfontosabb szabályokat, változásokat foglalja össze az ICT Business Advisory Zrt. adószakértő csapata.

 

 

Hitelintézetet, pénzügyi vállalkozást terhelő különadó

 

 

 

 

Különadó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti - adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott - értékesítés nettó árbevétele.


Különadó mértéke:

 2022-ben 10%,
 2023-ban 8%.

Az adókötelezettséget a 2022-es adóév esetén 2022. október 10-ig és december 10-ig két egyenlő részletben, úgyszintén 2023-as évben 2023. október 10-ig és december 10-ig két egyenlő részletben kell megfizetni.


Kőolajterméket előállítókra vonatkozó különadó

 

 

 


Különadó alapja kőolajterméket előállító esetén az Oroszországi Föderációból származó kőolaj törvényben meghatározott világpiaci árkülönbözetének és a tárgyhónapban beszerzett, az Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyiségének a szorzata.


Az adó mértéke 25%.

A kőolajtermék-előállító a különadó kötelezettséget - főszabályként - havonta, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig állapítja meg, vallja be az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, és fizeti meg.

A kőolajtermék-előállító a 2022. január 1-je és 2022. július 1-je közötti időszak egyes hónapjaira fizetendő különadót 2022. szeptember 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg.


A megújuló energia termékek előállítóinak különadója

 

 Néhány kivétellel különadó fizetési kötelezettség alá fognak esni a KÁT és a Metár rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelők, valamint a zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelők a betáplált energia átadásából származó bevétel és a kötelező átvételi ár, illetve a támogatott ár közötti különbözete után.


Adó alapja:

 

 - a KÁT rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a befogadóval mérlegkör tagsági vagy prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a kötelező átvételre jogosult termelő által a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege;
- a METÁR rendelet hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult, a befogadóval mérlegkör tagsági vagy prémium támogatási szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a kötelező átvételre jogosult termelő által a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Hivatal által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege;
- a METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult, a befogadó üzletszabályzata szerinti, a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződéssel nem rendelkező termelő esetében a zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő által kötött villamosenergia-kereskedelmi szerződésben meghatározott értékesítési árnak a tárgyévre vonatkozó támogatott árral csökkentett pozitív összegének és a termelő által a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségének szorzata.


Az adó mértéke: 65%.

A fizetési ütemezés hasonló, mint a kőolajtermékek előállítói esetében.

Légitársaságok hozzájárulása

 

 


A légiközlekedésről szóló 1995.évi XCVII. törvény szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által a hozzájárulás mértéke az úticéltól függően változik (3.900,-Ft, 9.750,-Ft).


A hozzájárulás mértéke:

a) ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Európai Unió területén található, utasonként 3900 forint,
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként 9750 forint.

A hozzájárulás fizetésére kötelezett bevallási kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adó- és vámhatóság e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványán.
Azon induló utasok száma után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani a különadót akik esetében az indulás időpontja az előbbi bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.


Gépjármű adó – cégautó adó 

 

 

 


A cégautó adó mértéke az alábbiak szerint változik:


Mértéke:

 

gépjármű

 

 

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérés

A köznapi nyelvben Robin Hood-adóként ismert adó a továbbiakban a feldolgozóipari gyártókat is érinteni fogja.

Feldolgozóipari gyártónak minősül a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó.

Az adóalap a társasági adóhoz hasonlóan (de nem azzal egyezően) az adózás előtti eredmény növelve, illetve csökkentve az adóalap módosító tételekkel. Az adó mértéke a pozitív adóalap 31 százaléka.

A feldolgozóipari gyártó a 2022. adóévre fizetendő adóelőlegét


- a 2022. adóévre várható fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg és 2022. szeptember 20-áig bevallja, valamint 2022. szeptember 20. napjával kezdődően havonta egyenlő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.
- a 2023. adóévre fizetendő adóelőlegét a feldolgozóipari gyártó 2023. adóévre várható fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg és 2023. január 20-áig bevallja, valamint havonta egyelő részletekben megfizeti minden hónap 20. napjáig.


Az egyszerűsített foglalkoztatás

 

 

 


Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz fűződő főbb változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

 

egyszerusitettfoglalkoztatas

 

 

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szabályaitól való eltérés

2022. július 1-től a szörpre, illetve más előrecsomagolt termékre, energiaitalra (stb.) is kiterjed a NETA fizetési kötelezettség (extraprofit adó rendelet 2. sz melléklet).


Távközlési adó

 A távközlési cégeknél a pótadó alapja:

2022. július 1-jét magában foglaló adóévben - az adóköteles tevékenységét 2022. július 1-jét követően kezdő adóalany esetén a 2022. július 1-jét követően kezdődő adóévben - az ezen adóévi,
a 2023-ban kezdődő adóévben a 2023-ban kezdődő adóévi, tevékenységből származó, a helyi törvény szerinti nettó árbevétel (figyelemmel az esetleges arányosítási kötelezettségre).


Az adó mértéke sávos:

az adóalap egymilliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
1 milliárd forint felett, de az 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
50 milliárd forint felett, de a 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék,
100 milliárd forintot meghaladó része után 7 százalék.


Adó megfizetése:

2022. november 30-ig a 2022. július 1-jét magában foglaló adóévre a 2021-ben kezdődő adóévben elért nettó árbevétel alapján az előbb felsoroltak szerinti adómértékkel, - figyelemmel az esetleges 2022. július 1-jét követően kezdődő, 12 hónapnál rövidebb adóévre tekintettel fennálló arányosítási kötelezettségre - megállapított összegű;
a 2023-ban kezdődő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig a 2023-ban kezdődő adóévre a 2022. évre megállapított pótadóval egyező összegű
pótadóelőleget kell megállapítani, megfizetni, bevallani.


Az egymással kapcsoltsági viszonyban álló adóalanyok pótadójának megállapítására a törvény - feltéve, hogy a kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét követő szétválással, kiválással jött létre, vagy az adóalany a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket 2022. június 1-jét követően kapcsolt vállalkozása részére átadja (használatba adja) – összeszámítási és arányosítási szabályozást ír elő.

Ezen különös szabályokat ugyanakkor nem kell alkalmazni abban az esetben amennyiben az adóalany bizonyítja, hogy az előbbiekben felsorolt ügyleteket kizárólag gazdaságossági célból hajtotta végre.


A pénzügyi tranzakciós illeték

 

 

 

 


A - pénzügyi tranzakciós illetékről szóló - törvény hatálya főszabályként Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, a pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő, hitelt és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi intézményre, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézetre, valamint a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítőre terjed ki

Az extraprofit rendelet eredményeként a pénzügyi tranzakciós illeték hatálya - pénzforgalmi szolgáltatási, a hitel- és pénzkölcsönnyújtási, a pénzváltási, a pénzváltás-közvetítési tevékenységeket illetően - kiterjesztésre kerül a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végző személyekre is.

Vállalkozások, az árutőzsdei szolgáltatók, a hitelintézetek, a pénzügyi vállalkozások, valamint a KELER Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. által kibocsátott ISIN azonosítóval rendelkező pénzügyi eszköz ügyfélszámla vagy saját számla javára történő vétele után is kell majd fizetni tranzakciós illetéket.

A tranzakciós illeték alapja a pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára).

A tranzakciós illeték mértéke: a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 10 ezer forint.


A biztosítási adó

 

 A biztosítók a biztosítási pótadót a biztosítási díj alapján fizetik: 2022-ben magasabb, a díjbevétel nagyságától és a szolgáltatástól függően 2-14 százalékig terjed. 2023-ban ugyanez 1-7 százalék lesz.

 

 

biztosító

 

Kiskereskedelmi adó

 A kiskereskedőknek az adóévre, 365 napra számított összege 80 százalékával azonos összegű kiskereskedelmi pótadót kell megfizetniük.


Adó mértéke:

100 milliárd forint feletti bevételnél az eddigi 2,7 százalékos elvonás 4,1 százalékra emelkedik.

30-100 milliárd forintos sávra 1 százalékos adókulcs vonatkozik mostantól, szemben a korábbi 0,4 százalékkal.          

500 millió és 30 milliárdos tartományban marad a jelenlegi 0,1 százalékos terhelés, illetve ez alatt a nulla százalék.


Jövedéki adó

 

 Több termék esetében is növekszik a jövedéki adó mértéke.

Így például:

az e-autó töltésre használt villamos energiára 358,50 forint/megawattóra lesz a jövedéki adó.
főzdében előállított sörnél 900 forint/hektoliter/tényleges alkoholtartalom fok lesz a fizetendő teher. A nagy sörgyárak ennek a dupláját, 1800 forintot fizethetnek majd.
a jövedéki adó 565 840 forint/hektoliter tiszta szesz mértékre változik.

Egyebek 

 

 


A fentieken túlmenően változás érinti továbbá az alábbi területeket, amelyekre jelen összefoglalónkban nem térünk ki részletesen:

 

Bányászatról szóló törvényt 

 

 

 

Ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló rendeletet

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvénytAmennyiben bármilyen kérdése felmerülne a fenti összefoglalóval kapcsolatosan, illetve ha adózási kérdés támadna, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti űrlap kitöltésével.

 if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.

Update cookies preferences