Csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatása, kutatás-fejlesztési bértámogatás

 Hírek / Hírek / Csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatása, kutatás-fejlesztési bértámogatás

Legújabb bejegyzéseink

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatása, kutatás-fejlesztési bértámogatás

Április 15-étől vehetik igénybe a vállalkozások a kutatás-fejlesztési bértámogatást, április 16-ától pedig a csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatását. Tájékoztatónkat kiegészítettük a 21-én megjelent módosításokkal, frissítésekkel is.

 

 


FRISSÍTÉS: Április 21-én megjelent rendelet módosításai:

 

 • - Módosult a csökkentett munkaidő sávja: A korábbi 50 – 70 % közötti előírás helyett 25 – 85 %-ra módosulnak a számok, tehát már ezekre a dolgozókra is érvényes a támogatás (ez 8 óráról 2 órára történő munkaidő csökkentést is jelenthet)
„ Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő.”

   

 • - A létszámtartás nem statisztikai állományra vonatkozik, hanem csak arra a munkavállalóra, akire beadják a kérelmet.
„Létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására.”

 

 • - A távolléti díj fogalma átalakul alapbérré.
„Alapbér: a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is;”

 

 • - A munkaadói kötelezettségvállalásokban egyértelműsítik, hogy a K+F és jelen támogatás együttesen nem kérhető.
A vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.” 

 ne fizessunk se tobb se kevesebb adót

 • - A támogatás mértéke pontosításra került – egységesen 70 % a támogatás a kieső munkaidőre
 •  

„A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.” 

 

 • - Távmunka és otthoni munkavégzés, valamint munkaerő-kölcsönzés esetén is igényelhető a bértámogatás. Viszont az Mt 53. § hivatkozás továbbra is tartalmazza a rendelet, ami alapján a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatás továbbra is kizáró ok. (Mt. § (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni.)
 • - Egyéni fejlesztési idő módosítása
 • Csak akkor kell egyéni fejlesztési időben megállapodni, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Ha nem haladja meg, akkor a felek megállapodhatnak opcionálisan. Például egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozó 6 órás foglalkoztatása esetén kötelező megállapodni a fejlesztési időről, 3 hónapra. egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozó 2 órás foglalkoztatása esetén nem kötelező az egyéni fejlesztési idő, hanem lehetőség.
 • A képzéseket a támogatások elnyerésétől számítva 2 éven belül lehet megszervezni.
„A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy
 1. a) csökkentett munkaidőben, és
 2. b) ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben
állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.”„Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg.” 

Felmerülő kérdés esetén forduljon adószakértőnkhöz. Az ICT Európa Holdingról, szolgáltatásainkról további információkat ITT talál. Vegye fel Ön is velünk a kapcsolatot!

 • -  A munkaadói kötelezettségvállalás módosítása: A támogatással érintett munkabérnek továbbra is az alapbért el kell érnie a támogatással együtt, de csak akkor nem kell kiegészíteni a munkabért a teljes eredeti bér összegére, ha 50%-nál nagyobb a kiesés. Például egy 8 órás foglalkoztatott dolgozó 4 órás foglalkoztatása esetén a bére lehet kevesebb (és itt nem is kötelező az egyéni fejleszti idő).
„(A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja)„d) azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt – az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve – eléri a munkavállaló alapbérét,
 1. e) azt, hogy – az (1a) bekezdésben foglalt esetet kivéve – az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.”
 
 • -  Kikerült a feltételek közül
   • a lezárt vagy lezárásra kerülő munkaidőkeret;
   • megalapozó gazdasági körülményeinek, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggés igazolása, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedések bemutatás;
   • a munkaidő-beosztási lehetőségek a kérelem benyújtásáig történő kimerítése.
  • -  Változatlan feltételek:
   • Továbbra is feltétel a csökkentett munkaidős foglalkoztatás, 6 havi működés és az egyéb támogatások hiánya.
   • Nem változott, hogy bizonyítani kell, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
   • Nem változik a támogatás maximális összege, ami munkavállalónként 75 ezer forint.
  • - Telephelyekre vonatkozó kiegészítés: A korábbi kormányrendelet kiegészítésre került azzal a résszel, hogy ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.
 • „Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában – a (9) és (10) bekezdésben foglaltakat kivéve – csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.”

   

  • -  Nincs munkaszerződés módosítási kötelezettség – pozitív elbírálás esetén maga a kérelem módosítja a munkaszerződést (kivéve ha már a felek módosították). A kormányrendeletből kikerült a módosításra vonatkozó megállapodás csatolásának előírása.
  „E rendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.”

   

  • -  Kiegészítés a támogatás megszűnésére vonatkozóan: A támogatás megszűnik a K+F támogatás egyidejű folyósításával.
  „(Megszűnik a támogatás, ha a munkaadó)„ca) a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül,” 

   

  • -  A módosításokat a hatálybalépése előtt folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell

   

  Április 15, illetve 16-án megjelent első rendeletekről készült összefoglaló, amelyet a fenti, 21-én megjelent rendelet módosít:

  Felmerülő kérdés esetén forduljon adószakértőnkhöz. Az ICT Európa Holdingról, szolgáltatásainkról további információkat ITT talál. Vegye fel Ön is velünk a kapcsolatot!

  Április 15-étől vehetik igénybe a vállalkozások a kutatás-fejlesztési bértámogatást, április 16-ától pedig a csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatását

   

  1. A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatása

   

  A rendelet (105/2020. (IV.10.) kormányrendelet) az állami támogatás lehetőségét a munka törvénykönyve [2012. évi I. törvény (Mt.)] hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyokra terjeszti ki, tehát nem nyújtható támogatás munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz és munkaerő-kölcsönzéshez. Állami támogatás akkor igényelhető, ha a veszélyhelyzettel szoros és közvetlen összefüggésben kialakuló gazdasági helyzet következtében a munkaidő csökkentésére kerül sor.

   

  A támogatás nyújtásának feltételei:

   

  A munkavállaló oldalán feltétel, hogy

   

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (azaz március 11-től) munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét;
 •  

  a munkaadó oldalán elvárás, hogy

   

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztassa a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,
 • a támogatás iránti kérelmében bemutassa a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, valamint a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • az előző ponttal összefüggésben munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítse,
 • legalább hat hónapja működjön, és
 • a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor ne részesüljön munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
 • a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.
 •  

  A támogatás nyújtásának korlátai:

   

 • munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás, valamint munkaerő-kölcsönzés esetében nem nyújtható támogatás.
 • a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,
 • a munkaadó igazoltan megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabály feltételeinek,
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben véve nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
 • a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
 •  

   A munkaadó legfontosabb kötelezettségei a támogatás igénybevételekor

   

 • egyéni fejlesztési időben állapodik meg a munkavállalóval a támogatás időtartama alatt, amely a csökkentett munkaidőn túl kerül elrendelésre és amely időre munkabért fizet. (Egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés)
 • létszámtartási kötelezettség!!! a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására a támogatás időtartamára és további egy hónapig.
 • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját
 •  

  A támogatás a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére nyújtható, a kérelmet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján lehet majd elérni és azt elektronikusan kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz.

  Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

  A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra nézve, 3 hónapra állapítható meg. A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésnek napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint meghatározott, személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.

  A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét, melynek összege 74.946 Ft. 

   

  A támogatás, mely köztehermentes, a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

   

  2. Kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalókat foglalkoztatók bértámogatása

   

  A 2020. április 10-én kihirdetett 103/2020. (IV.10.) kormányrendelet (“K+F Rendelet”) tartalmazza a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásához kapcsolódóan igényelhető támogatás részletszabályait. A K+F Rendelet 2020. április 15-én lép hatályba.

  A támogatás igénybevételének feltételei, a jogosultság kritériumai

  A munkáltató kérelmére a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból bértámogatás nyújthat az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (“Kormányhivatal”) az Innovációs Tv. szerinti kutató-fejlesztőt foglalkoztató munkáltató részére, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak.

   

  A munkavállaló:

   

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban,
 • a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz március 11-től kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és
 • nem tölti a felmondási idejét.
 •  

   A munkáltató:

   

 • a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
 • a kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban, valamint munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban,
 • a kérelem benyújtásakor legalább hat hónapja működik.
 •  

   

  A támogatás időtartama és mértéke

  A támogatás a kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónapig folyósítható és havonta utólag kerül a munkáltató részére kiutalásra.

  A támogatás havi összege legfeljebb 318 920 forint lehet munkavállalónként, amely maximális összege azon munkavállalók után lesz jogosult a munkáltató, akiknek a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére eléri, vagy meghaladja a 670 000 forintot. Ennél alacsonyabb bruttó munkabér esetén a támogatás összegét arányosítani szükséges.

   

  Kötelezettségvállalások:

  A munkáltatónak a támogatás igénybevételével egyidejűleg vállalnia kell, hogy:

 • megtartja a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát,
 • a támogatás időtartamával megegyező időtartamig továbbfoglalkoztatja az érintett munkavállalót, és ez idő alatt nem csökkenti a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét.
 • a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét nem csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt,
 •  

   

  A támogatás nyújtásának korlátai:

  A támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a munkáltató:

 • igazoltan megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabály feltételeinek,
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben véve nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
 • az Mt. szerint a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatás, Mt. szerinti állásidő, munkavégzés alóli mentesülés, valamint munkaerő-kölcsönzés esetében történő foglalkoztatás nem jogosít a támogatásra.
 •  

   A munkáltatónak a kérelmet a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell a veszélyhelyzet alatt vagy annak megszűnését követő egy hónapon belül benyújtani. Az elbírálás határideje nyolc munkanap. 


  Ha a kérelem elutasításra került, a munkáltató ugyanazon telephely és ugyanazon munkavállalók tekintetében legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

   

  Felmerülő kérdés esetén forduljon adószakértőnkhöz. Az ICT Európa Holdingról, szolgáltatásainkról további információkat ITT talál. Vegye fel Ön is velünk a kapcsolatot!

if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

ict finance weboldal logo 230x25 whiteBG
 •   1117 Budapest,
      Budafoki út 91-93.
      (IP West Irodaház 4. em.)
 •   +36-1-33-44-279
 •   +36-1-29-90-474
 • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.