fbpx

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2021

 Hírek / Hírek / ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2021

Legújabb bejegyzéseink

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2021

2020. november 26-án kihirdetésre került az Egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, melynek lényeges anyagi jogi rendelkezéseit az alábbiakban röviden ismertetjük.

 

TÁRSASÁGI ADÓ

Telephelyre vonatkozó szabályok

A törvényváltozás értelmében telephely keletkezik akkor is, ha a külföldi személy munkavállalóján, vagy más jogviszonyban álló természetes személyen keresztül szolgáltatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtás időszaka egybefüggően vagy megszakításokkal bármely 12 hónapos időintervallumban meghaladja a 183 napot.
Továbbá a jövőben a külföldi személyt minden esetben telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha a tevékenysége megfelel az adóügyi illetősége szerinti állam és Magyarország között kötött nemzetközi szerződés telephely fogalmának, függetlenül a hazai szabályok szerinti telephely fogalomtól.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni behajthatatlan követelés miatti adóalap csökkentés

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni behajthatatlan követeléshez kapcsolódó adóalap csökkentés alátámasztásához a vállalkozásnak a jövőben az adatszolgáltatás helyett nyilvántartást kell vezetnie a kapcsolt vállalkozásról, valamint az ügyletet megalapozó valós gazdasági okokról.

Tőkekivonás utáni adó

Az adózó az adóbevallásban tett választása alapján öt részletben fizetheti meg a tőkekivonás után fizetendő adót az üzletvezetési hely áthelyezése mellett, akkor is, ha az eszközeit, vagy a belföldi telephelye által folytatott üzleti tevékenységét helyezi át más a törvény által hivatkozott tagállamokba.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye

A kedvezmény a jövőben nem vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás tárgya személygépkocsi.
Kivétel ez alól a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű olyan gépjármű, amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén teherszállításra bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor (nagy rakodóterű személygépkocsi).
A módosítás a már folyamatban lévő beruházásokat nem érinti, csak a törvény hatályba lépését követően megkezdett beruházásokra kell alkalmazni.

Fejlesztési tartalék

Megszűnik a fejlesztési tartalék képzésre vonatkozó 10 milliárd forintos értékhatár. A fejlesztési tartalék képzés felső korlátja az adózás előtti nyereség lesz.

Látvány-csapatsport támogatás adókedvezménye

A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült közvetlen költségekre is nyújtható lesz a jövőben a támogatás. Ilyen költségnek minősül különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, koronavírus teszt és annak szolgáltatásként történő megvásárlása, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, fertőtlenítő folyadék, egészségügyi védőruházat, egészségügyi vizsgálat. A támogatás az igazolt költségek 100%-ig nyújtható már a 2020-ban kezdődő adóévre is.

KISVÁLLALATI ADÓ


Belépési határok

2021-től megemeli a törvény a bevételre és mérlegfőösszegre vonatkozó belépési határt. Eszerint az adózó akkor választhatja a kisvállalati adót, ha az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele és mérlegfőösszege nem haladja meg 3 milliárd forintot. 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét kell a bevételi határnak tekinteni.

Megszűnési szabályok

Változnak a megszűnésre vonatkozó szabályok is:
- megszűnik az adóalanyiság, amennyiben a kisadózó bevétele meghaladja a 6 milliárd forintot;
- megszűnik a kisvállalati adóalanyiság, ha az adózónak a naptári év utolsó napján nyilvántartott adótartozása meghaladja az 1 millió forintot és tartozását az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig nem fizeti meg.

 

KATA

A nyáron kihirdetett, 2021-től alkalmazandó szabályok egy részét módosítja a jogszabály oly módon, hogy a külföldi forrásból származó bevételek esetében a bevétel 71,42%-t kell figyelembe venni az adókötelezettség meghatározása során. A számítás során a külföldi kapcsolt vállalkozástól szerzett bevételnek a teljes összegét, az egyéb külföldi vállalkozástól szerzett bevételnek 3 millió forintot meghaladó részét kell figyelembe venni.

 

IPARŰZÉSI ADÓ

Szokásos piaci ár

Azok a vállalkozások, akik a társasági adó törvény szerint szokásos piaci ár alkalmazására kötelezettek az iparűzési adóalap meghatározásakor is kötelesek lesznek a szokásos piaci ár alkalmazására, a kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések alapján keletkezett bevétel, vagy felmerült költség, ráfordítás vonatkozásában. Az adóalap csökkentésének (bevétel csökkentés /költség, ráfordítás növelés) feltétele, hogy az adóalany rendelkezik a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával, miszerint ő ugyanekora összeggel növelte a rá vonatkozó iparűzési adó alapját.

Bevallás

2021-től az adóalany az iparűzési adó és előleg bevallási kötelezettségének az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tehet eleget, mely bevallást – az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó tekintetében fennálló eltérő lehetőség kivételével – az önkormányzat helyett az állami adóhatóság felé kell elektronikus úton továbbítani.

Telephely

Az építőipari tevékenységet végzőknek a jövőben csak akkor kell az egyes önkormányzatok javára adót fizetni, ha az ideiglenes tevékenység végzésének időtartama a 180 napot meghaladja. Ekkor a vállalkozásnak telephelye fog keletkezni az adott településen.

 

GÉPJÁRMŰADÓ

Bevallás

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzatok helyett az állami adóhatóság látja el.

Környezetkímélő motorkerékpár

Környezetkímélő gépkocsinak minősül 2021-től a környezetkímélő motorkerékpár is. Környezetkímélő motorkerékpár az a tisztán elektromos motorkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a motorkerékpár meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a motorkerékpár meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik.
A környezetkímélő motorkerékpárt gépjárműadó fizetési kötelezettség nem terheli.

 

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Csoportos adóalanyiság

A csoportos adóalanyiság kezdő napjának megállapításakor 2021-től a kérelemben megjelölhető, hogy mely nappal kérik az adóalanyok a csoportos adóalanyiság létrehozását. Az adóalanyiság a kérelemben megjelölt időpontban, de legkorábban az engedély véglegessé válásának napjával jön létre. Ugyanez a szabály vonatkozik a törvénymódosítás szerint a később csatlakozókra, a kilépőkre és az adóalanyiság megszűnésének esetköreire is.
2021. január elsejétől a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy amennyiben az adóalanyok kapcsoltsági viszonya a különböző átalakulások következményeként átrendeződik, és emiatt áfa csoportot váltanak az új csoporthoz való csatlakozásukig fenntarthassák korábbi áfa csoport tagságukat.

Behajthatatlan követelés

2021-től az adóalap utólag csökkenthető azon behajthatatlan követelések vonatkozásában is, amelyek esetében a vevő nem minősül áfa alanynak. Eltérés az adóalannyal szemben fennálló behajthatatlan követelés miatti adóalap csökkentés feltételeihez képest, hogy a nem adóalany adóst nem kell előre értesíteni az adóalap csökkentésről.
Az adóalap utólagos csökkentésének 2021-től nem feltétele, hogy a követelés esedékességétől számított egy év elteljen azoknál a termékértékesítéseknél és szolgáltatás nyújtásoknál, melyeknél a polgári jogi igényekre alkalmazandó elévülési idő nem haladja meg az egy évet.

Személygépkocsi értékesítés

A törvénymódosítás pontosítást tartalmaz a személygépkocsi adómentes értékesíthetőségének eseteire vonatkozóan. Azon személygépkocsi továbbértékesítése nem lehet adómentes, melynek beszerzésekor a levonási tilalom megszűnt, annak okán, hogy a gépjárművet továbbértékesítési céllal szerezték be.

Adólevonási jog

Nem enyészik el az adózó adólevonási joga, ha az adóalany kérelmére az adóhatóság az adószám törlését követően az adószámot ismételten megállapítja. Az adószám ismételt megállapítását követően az adózó élhet azon előzetesen felszámított adóra vonatkozó levonási jogával, mely az adószám törlést megelőzően keletkezett.

Munkaerő-kölcsönzés

Megszüntetésre kerül a munkaerő-kölcsönzés általános fordított adózása, a fordított adózás csak az építőiparon belüli munkaerő-kölcsönzésre vonatkozik a jövőben. A fordított adózás feltétele, hogy a munkaerő-kölcsönzés ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, vagy egyéb megváltoztatására irányuljon.

Áfa bevallás tervezet

Az adóhatóság 2021. július 1-től elkészíti az adózók részére az áfa bevallás tervezetet. Az erre a célra létrehozott elektronikus felületen az adóhatóság az adóalany rendelkezésére bocsátja az adott adómegállapítási időszakra vonatkozóan a nyilvántartásban szereplő adóalanyra vonatkozó alábbi adatokat:
- fizetendő adó és a fizetendő adó alapja
- adóalanyra áthárított adó alapja és adó összege.
Az áfa bevallás úgy is teljesíthető lesz, ha az adóalany a bevallás tervezetet módosítja, elfogadja, kiegészíti, és a bevallást benyújtja.
A bevallás tervezetet az adóhatóság az adott adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi elérhetővé az adóalany részére. A bevallás tervezet az adóalany közreműködése nélkül nem fog bevallássá válni.

E-kereskedelem

2021. július 1-jét követően az Unió teljes területén megváltoznak az e-kereskedelemmel kapcsolatos áfa és vámszabályok, ennek hatására a magyar Áfa törvény módosítására is szükség volt.

A termékértékesítés fogalma kiegészül a Közösségen belüli távértékesítés és harmadik államból importált termék távértékesítésével. Közösségen belüli távértékesítés a nem adóalany részére a Közösség egy tagállamából feladott áru, harmadik államból történő távértékesítés esetén a nem adóalany részére történő áru feladás egy harmadik államban történik.

Főszabály szerint a Közösségen belüli távértékesítések esetében az adófizetési kötelezettség helye a fuvarozás befejezésének helye. A fogyasztás tagállamában valósul meg tehát a jövőben az adófizetés.
A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az adóalany a saját tagállamában teljesítse adófizetési kötelezettségét addig, amíg a közösségi távértékesítésből származó bevétele nem haladja meg az évi 10 ezer eurós értékhatárt.

Online számlaadat-szolgáltatás

2021. január 4-től új rendelkezések lépnek hatályba az online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozóan. Amennyiben az adóalany adóköteles ingyenes termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesít, köteles lesz adatot szolgáltatni arról, hogy az ügylet adóköteles, és azt is jelentenie kell, hogy számára az adót a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője megtéríti-e. Adatot kell szolgáltatni továbbá a belföldön kívül teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetén arról, hogy az ügylet az Áfa törvény területi hatályán kívül esik.

 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Személyi kedvezmény

A jövő évtől a személyi kedvezmény adókedvezmény helyett adóalapot csökkentő kedvezményként lesz érvényesíthető. A kedvezményre való jogosultság és a feltételek nem változnak. Az adóalap csökkentő tétel összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada (száz forintra kerekítve). Az adóalapot csökkentő kedvezményt az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben kell majd érvényesíteni.

Egységes rekreációs keretösszeg

Egységesedik a rekreációs keretösszeg, 2021-től minden munkavállaló számára – függetlenül attól, hogy költségvetési szervnél dolgozik -e - évi 450.000.- forint lesz az értékhatár, amennyiben a munkaviszony egész évben fennáll és ennek időarányos része, ha a munkaviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg (kivéve a haláleset miatti megszűnést).


if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.

Update cookies preferences