2023-as adóváltozások – összefoglaló

 Hírek / Hírek / 2023-as adóváltozások – összefoglaló

Legújabb bejegyzéseink

2023-as adóváltozások – összefoglaló

Kihirdették az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt, melynek eredményeként született – relevánsabb, 2023.január 1-én hatályba lépett - adóváltozásokat az alábbiakban mutatjuk be.

5 perces olvasmány

 

Általános forgalmi adó


Adóalanyiság keletkezése

A nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet adóalanyiságának keletkezési köre kiegészül arra az esetre amennyiben; egyébként nem adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet beépített ingatlant (ingatlanrészt), és ehhez tartozó földrészletet sorozat jelleggel értékesít, feltéve, hogy, első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Jogutódlás - Agrárgazdaság átadása

Nem áll be a termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz fűződő joghatás gazdaság átadása esetén azaz, 2023. január 1-től hatályos szabályozás szerint - az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény alapján - megvalósuló gazdaságátadás jogutódlásnak minősül általános forgalmi adó szempontjából.

Fordított adózás

Az építési-szerelési szolgáltatások körében fordított adózás alá fog tartozni a jövőben az ingatlan rendeltetésének a megváltoztatására irányuló munka, valamint azon munkák, melyeknél építési engedélyre, egyszerű bejelentésre nincs szükség, ugyanakkor egyéb hatósági engedélyek beszerzése szükséges lehet.
A módosításra azért volt szükség, mert e témakört érintően az építési hatósági engedély fogalmát ugyan tágan kellett értelmezni, de pont ebből kifolyólag egyfajta bizonytalanság is kialakult az értelmezéssel kapcsolatban.
A változás eredményeként az ügylet (ingatlanhoz kapcsolódó - építési szerelési munka) akkor is fordított adózás hatálya alá fog tartozni amennyiben az ingatlanhoz kapcsolódó projekt egyéb hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött (pl: örökségvédelmi engedély, bejelentés).

Főszabály szerint a módosítás a 2023. január 1-jét követően teljesült ügyletekre alkalmazandó. Ezen főszabály alól kivétel, ha a szolgáltatás igénybe vevője tekintetében a fizetendő adó megállapításának az időpontja (Áfa.tv. 60.§) 2022. december 31-ét megelőzi. Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevőnek 2022.december 31-ét megelőzően juttatnak előleget, akkor az előleggel csökkentett ellenérték után keletkezik adófizetési kötelezettség.

Alanyi adómentesség

Az alanyi adómentesség a közösségen belüli távértékesítés és import távértékesítés esetén nem alkalmazandó, így ezen bevételek nem számítandóak bele az alanyi adómenteség értékhatárába sem.
Az alanyi mentes adózó – távértékesítés esetkörénél maradva – jogosulttá válik továbbá, az előzetesen felszámított adó, import áfa levonására, amennyiben a levonás feltételei egyébként fennállnak.

A felső határba szintén nem tartozik bele az olyan ellenérték, melynél olyan beépített ingatlan (ingatlanrész) és ehhez tartozó földrészlet értékesítésére kerül sor, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de mint önálló rendeltetési egység rendeltetését vagy a rendeltetési egységeinek számát megváltoztatták, és az ezt igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Kedvezményes 5%-os áfa kulcs alkalmazhatósága

Az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes áfa mérték alkalmazhatóságának időbeli hatálya 2024. december 31-ig meghosszabbításra került.

Speciális szabályok vonatkoznak arra az esetre amennyiben a teljesítési időpont 2025. január 1. és 2028 december 31. napjával záruló időszakra esik, ez esetben ugyanis, akkor alkalmazható a kedvezményes kulcs, ha az építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére az engedély 2024.december 31. napjáig véglegessé válik vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentették.

Számlával, nyugtakibocsátással kapcsolatos kérdések

Amennyiben a felek közötti számlázás külföldi pénznemben történik, az áthárított adót abban az esetben kell forintban feltüntetni, ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás belföldön esik adókötelezettség alá.

Gépi - de nem pénztárgéppel kiállított - nyugták esetén a jövőben is fennáll az adatszolgáltatási kötelezettség.

Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

A házassági vagyonközösség fennállása alatt megszerzett ingatlan esetén a szerzési időpont mindkét házastársnál azonos (kivéve, ha a házastársi vagyonjogi szerződés ettől eltérően rendelkezik).

Azaz, ha a tulajdonjog szerzéskor csak az egyik fél nevére kerül bejegyzésre és a másik fél tulajdonjoga csak később, az ingatlan megszerzésének időpontja ettől függetlenül ugyanaz a feleknél (az első szerzési időponthoz kapcsolódik).

Bizalmi vagyonkezelés

A módosítás eredményeként tartós befektetési szerződés kötésére válik jogosulttá a – magánszemély, mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából -magánszemély által alapított vagyonkezelői alapítvány.

Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program

A módosítás rendezni kívánja többek között a megszerzésre fordított érték kérdéskörét arra az esetre amikor KMRP szervezettől vagyonkezelői alapítvány közvetítésével kerül sor az értékpapír megszerzésére.

A vagyonkezelői alapítvány nélkül és a vagyonkezelői alapítvány mellett működő KMRP esetében szerzett értékpapírok azonos adózási kezelés alá esnek a módosítás eredményeként.


Társasági adó


Csoportos társaságiadó-alanyiság

A csoportos társasági adóalany csoportbéli tagságának megszűnését eredményezi - a módosítás eredményeként - a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás megindítása, illetve az adózó végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélküli megszűnése.

Adóalap csökkentő tétel

A módosításnak köszönhetően a kezelt vagyon, az alapítvány, a vagyonkezelő alapítvány által szerzett személyi jövedelemadó törvény szerint megállapított tartós befektetésből származó jövedelem adóalap csökkentő tételként számolandó el (Pl: alapítvány).

Elektromos töltőállomás beruházás létesítése esetén is igénybe vehető adóalap kedvezmény.
Adózót e tekintetben választási lehetőség illeti meg, és nyilatkozattal élhet, hogy a kedvezményt a de minimis rendelet helyett a Válságközlemény (Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény) alapján veszi igénybe.

Elhatárolt veszteség

Az elhatárolt veszteség elszámolását érintő módosítás szerint az adóalapnál még nem érvényesített - a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett - elhatárolt veszteség levonható összegét az adóalap 50 százaléka helyett a kamatlevonási korlátok miatti módosító tételek nélküli adóalap 50 százalékában határozza meg.

Helyi adó törvény


Adó alapjának egyszerűsített meghatározása

Az a vállalkozó, amelynek az adóévi bevétele - éves szinten számítva, azaz 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai alapján évesítve - a 25 millió (a személyi jövedelem-adótörvény szerinti átalányadót választó kereskedők esetén a 120 millió) forintot nem haladja meg, jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására.
Azaz, adóalapjukat bevételi sávonként, tételesen határozzák meg, fizetési kötelezettség egy évben egyszer merül fel, és adóbevallást is csak bizonyos feltételek esetén kell benyújtaniuk, adóalapot nem kell megosztania a települések között.

Az adóelőleget a kisvállalkozónak évente egyszer kell fizetnie, illetve amennyiben bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévet tekintve, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie.

Illeték


Az ajándékozási illeték alóli mentesség kategóriája kiegészül. Mentes lesz az illeték alól pl. az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat szja, szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli.
(Pl: munkáltatótól kapott 150.000,-Ft-ot meghaladó értékű ajándék).

Visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség

A kapcsolt felek közötti ingatlan átruházás a jövőben akkor esik illetékmentesség alá, amennyiben a vagyonszerző előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből, saját tulajdonú ingatlan adásvételéből származott. Amennyiben az előző évi adat még nem pontosan látható, ilyenkor becslés alapján mentesül a vagyonszerző az illetékkötelezettség alól. A becslés pontatlansága esetén 50%-os büntető jellegű kötelezettség keletkezik, amennyiben az adóhatóság utólagos ellenőrzése keretében tárják fel az illetékkötelezettséget, akkor 100% mértékű büntetés kerül kiszabásra az adózó terhére.


Adózás rendjéről szóló törvény (Art.)


Ezen törvényt érintő módosítás eredményeként - többek között - az adószám megállapításának megtagadása, az adózó nyilvántartásba vétele, a bevallással le nem fedett időszakról történő soron kívüli bevallás szabályai változnak.

Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.)

A módosítás eredményeként - többek között - az igazolási kérelmet elutasító döntéssel szembeni fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye, ugyanakkor önállóan fellebbezhető a zárt adatkezelésre irányuló kérelmet elutasító döntés, illetve az adóhatóság által foganatosított idézés helyét tekintve történnek változások.if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.

Update cookies preferences